Acte Normative

 • Actul de înființare al instituției:
 • Acte normative care reglementează funcționarea:
  • Legea nr. 46/2003,  drepturilor pacientului și Ordin MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003, drepturilor pacientului 
  • Legea nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
  • Legea nr. 95/2006, republicată, privnd reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat – forma in vigoare in 2016
  • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile public
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – contine modificarile aduse de Legea 250/21dec2016. 
  • HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011– privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii public
  • HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011– pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice –  forma modificată, în vigoare din decembrie 2014
  • HOTĂRÂRE   nr. 497 din 26 mai 2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar 
  • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public 
  • ORDIN nr. 611 din 26 mai 2017, privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
  • Ordin MSP nr. 2021 din 30.august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
  • Ordin MS nr. 1.519 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 105/2016 – aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene si a Serviciului de Ambulantă Bucureşti—Ilfov
  • ORDIN MSP/MIRA nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
  • ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic 
  • ORDIN   nr. 870 din  1 iulie 2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar – conține modificările aduse de către Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, în vigoare de la 01.01.2017
  • ORDIN nr. 277 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004
  • ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
  • Ordin nr 2011 din 22.11.2007 - privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca
  • ORDIN nr. 2021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  • ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă
  • ORDIN nr. 203 din 7 septembrie 2010, pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşi de intervenţie
  • ORDIN   Nr. 1479 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului individual de protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora
  • Ordin nr.1470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. MODIFICAT ! prin Ordinul nr. 244 din 7 martie 2017, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitarPublicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 16 martie 2017
  • ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale
  • ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
  • ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (inclusiv norme de dezinsectie, deratizare etc.)
  • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
  • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

Search